Webová stránka

Zobrazenie externej webovej stránky v e-learningu za účelom učenia, získavania informácii, prezerania obrázkov...

© WELP