Ciele

Ikona prostriedku iDevice Ciele: Biológia 5. ročník. Učivo: Poznávanie rastlín a živočíchov

Ciele možno definovať ako očakávané výstupy výuky a mali by určovať, čo by mali študenti zvládnuť po dokončení výučby.

WELP - webdesign (webdizajn), e-learning, photography (fotografovanie)
By Youth Hostel (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Príklad: Biológia 5. ročník, Poznávanie rastlín a živočíchov

Obsahový štandard:

Poznávanie rastlín a živočíchov. Metódy a prostriedky skúmania v biológii. Pojmy: neživá prírodnina, živá prírodnina, rastliny, živočíchy, pozorovanie, pokus, mikroskop, okulár, objektív, zrkadlo, zaostrovacia skrutka, lupa.

Výkonový štandard:

Rozlíšiť na príklade živú a neživú prírodninu.

Predviesť využitie lupy pri pozorovaní prírodniny.

Uviesť na príklade význam a využitie mikroskopu.

Ukázať na mikroskope okulár, objektív a zrkadlo.


© WELP